ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำใช้ในอุตสาหกรรม (Water Treatment System)

ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน (Water Treatment Plant from Ground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล (Water Treatment Plant from Underground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำกร่อย (Water Treatment Plant from Brackish Water Source)

ระบบผลิตน้ำรีเวอร์ออสโมซิส (Reverse Osmosis System)

ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Water Treatment Unit)

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 091-808-4434
Fax: 02-102-8879