ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำใช้ในอุตสาหกรรม (Water Treatment System)

ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน (Water Treatment Plant from Ground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล (Water Treatment Plant from Underground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำกร่อย (Water Treatment Plant from Brackish Water Source)

ระบบผลิตน้ำรีเวอร์ออสโมซิส (Reverse Osmosis System)

ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Water Treatment Unit)

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879